Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 20/2021

nov. 8, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 20/2021

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

  • Resolució de 14 d’octubre de 2021, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual es publiquen les Normes Tècniques d’Auditoria, resultat de l’adaptació de les Normes Internacionals d’Auditoria per a la seva aplicació a Espanya, “Consideració de les disposicions legals i reglamentàries en l’auditoria d’estats financers”, NIA-ÉS 250 (revisada), “Identificació i valoració del risc d’incorrecció material”, NIA-ÉS 315 (revisada) i “Utilització del treball dels auditors interns”, NIA-ÉS 610 (revisada).

Les Normes Tècniques d’Auditoria objecte d’aquesta Resolució, NIA-ÉS 250 (Revisada), NIA-ÉS 315 (Revisada) i NIA-ÉS 610 (Revisada), seran d’aplicació obligatòria per als auditors de comptes i societats d’auditoria en el desenvolupament dels treballs d’auditoria de comptes referits a comptes anuals o a altres estats financers o documents comptables corresponents a exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2022.

En tot cas, les citades normes seran d’aplicació als treballs d’auditoria de comptes contractats o encarregats a partir de l’1 de gener de 2023, independentment dels exercicis econòmics als quals es refereixin els estats financers objecte del treball.

«BOE» núm. 252, de 21/10/2021.

 

Llegir més

 

CONSULTES VINCULANTS D’INTERÈS

  • Una empresa obligada a efectuar elevades indemnitzacions per acomiadament al personal, es planteja la deduïbilitat de les provisions anuals que duu a terme per a cobrir els costos de les indemnitzacions per acomiadament reportades en l’exercici. Què opines? Són deduïbles en l’Impost de societats?

En el supòsit concret plantejat, la provisió no respon a una obligació actual, legal o contractual, sinó que té per finalitat cobrir el risc derivat d’una possible indemnització futura en cas d’acomiadament dels treballadors. Per això, la provisió no serà despesa fiscalment deduïble en el qual es doti (…)

Consulta de la DGT V2388-21.

 

Llegir més

 

 

  • Una empresa registrarà una revaloració comptable de les seves existències, amb abonament a un compte de reserves específic de nova creació, 116/0 reserves de revaloració.

Aquesta revaloració s’ha d’integrar a la base imposable de l’impost de societats en el qual es registra? Què opines?

(…) la qual cosa suposa que el contribuent haurà d’efectuar els corresponents ajustos al resultat comptable a fi de determinar la base imposable de cada exercici en el qual es computin els ingressos o despeses comptables procedents de les existències revaloritzades.

Consulta de la DGT V2403-21.

 

Llegir més

 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2021

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.