Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 21/2021

nov. 22, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 21/2021

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

  • Sobre el tractament comptable d’una ampliació de capital per compensació de deutes

En particular, s’haurà d’explicar el motiu pel qual s’ha pres l’acord d’emetre un nombre d’accions superior al que hauria correspost en el cas hipotètic que aquesta xifra d’accions noves s’hagués calculat en funció del valor raonable del deute i el preu de cotització de l’acció.

Consulta 1. BOICAC: 127. Setembre 2021

Llegir més

  • Adquisició d’un crèdit deteriorat amb garantia hipotecària.

Sobre el tractament comptable de l’adquisició d’un crèdit deteriorat amb garantia hipotecària, abans i després de la reforma introduïda al Pla General de Comptabilitat pel Reial Decret 1/2021, de 12 de gener.

Consulta 2. BOICAC: 127. Setembre 2021

Llegir més

  • Sobre els components de la xifra de negocis.

Sobre l’elevació a l’any de l’import net de la xifra de negocis quan l’exercici és inferior a dotze mesos, d’acord amb allò que disposa l’article 34.11 de la RICAC de 10 de febrer de 2021 d’ingressos.

Consulta 3. BOICAC: 127. Setembre 2021

Llegir més

Reial decret llei 24/2021, de 2 de novembre, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de bons garantits, distribució transfronterera d’organismes d’inversió col·lectiva, dades obertes i reutilització de la informació del sector públic, exercici de drets d’autor i drets afins aplicables a determinades transmissions en línia i a les retransmissions de programes de ràdio i televisió, exempcions temporals a determinades importacions i subministraments, de persones consumidores i per a la promoció de vehicles de transport per carretera nets i energèticament eficients

Article 90. 6. (…) Els vehicles que es comptabilitzen per a la consecució de l’objectiu són tots els que s’han d’utilitzar per a la prestació del servei, independentment de si el prestador del servei compra vehicles nous o n’utilitza altres de ja existents.

«BOE» núm. 263, de 03/11/2021

Llegir més

Internacionals

  • EFRAG. Actualització. Octubre 2021

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir més

  • IASB. Actualització. Octubre 2021

Alguns dels assumptes tractats van ser:

  • Examen posterior a l’aplicació dels estats financers consolidats de la NIIF 10, els acords conjunts de la NIIF 11 i la NIIF 12 divulgació d’interessos en altres entitats.
  • Fons de comerç i deteriorament.

Llegir més

 

 

Barcelona, 19 de novembre de 2021

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 08/2024

ACCID nº 08/2024

Newsletter de les novetat comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 08/2024.