Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 23/2021

des. 17, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 23/2021

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

  • Circular 4/2021, del 25 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit i altres entitats supervisades, sobre models d’estats reservats en matèria de conducta de mercat, transparència i protecció de la clientela, i sobre el registre de reclamacions

Norma 3. (…) No obstant això, les entitats hauran d’incloure als estats de comissions l’import total de les comissions liquidades als clients durant el període de referència, amb independència del seu reconeixement comptable i que s’hagin cobrat o no.

BOE núm. 287, d’1 de desembre del 2021.

Llegir més

 

Internacionals

  • IASB. Actualització. Novembre 2021

Alguns dels temes tractats van ser:

. Gestió dinàmica de riscos

. Revisió posterior a la implementació de les NIIF
a) NIIF 10. Estats financers consolidats
b) NIIF 11 Acords conjunts
c) NIIF 12 Informació que cal revelar sobre participacions en altres entitats

Llegir més

 

  • EFRAG. Actualització. Novembre 2021

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

Llegir més

 

CONSULTES VINCULANTS D’INTERÈS

  • Quan és aplicable la reducció del tipus impositiu a l’Impost de Societats per a una empresa de nova creació amb vinculació a altres empreses?

En la mesura que l’entitat consultant no formi part d’un grup en els termes establerts a l’article 42 del Codi de comerç, i l’activitat desenvolupada per la persona física PF1 o per les entitats S, G i M no hagués estat traspassada a l’entitat consultant, per qualsevol títol, es podria considerar que l’entitat consultant és una entitat de nova creació que inicia una activitat econòmica, als efectes de l’aplicació, a l’exercici 2018, del tipus reduït d’acord amb allò establert a l’article 29.1 de la LIS.

Consulta de la DGT V2455-21.

 

Llegir més

 

 

Barcelona, 17 de desembre de 2021

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.