Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 25/2020

gen. 7, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 25/2020

 

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

• Resolució de 3 de desembre de 2020, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per la qual s’aprova l’adaptació del Pla General de Comptabilitat dels fons sense personalitat jurídica a que es refereix l’article 2.2 de la Llei 47 / 2003, de 26 de novembre, general pressupostària a aquells fons que realitzin operacions de cobertura de riscos per compte de l’Estat

«BOE» núm. 324, de 12 de desembre de 2020

llegir +

Internacionals

• EFRAG. Actualització de novembre de 2020

Resum dels debats tècnics públics celebrats i les decisions preses durant aquest mes.

llegir +

EL RACÓ DEL COMPTABLE

• Declaracions informatives

Portal de declaracions informatives 2020.

llegir +

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

• Les despeses d’urbanització formen part de el cost d’adquisició de l’immoble, a efectes de determinar si s’ha produït un increment patrimonial i, per tant, s’entén meritat el fet imposable en l’IIVTNU?

La doctrina de la qüestió d’interès cassacional que ha de ser fixada és que, per calcular l’existència d’un increment o d’una disminució de la valor dels terrenys en l’IIVTNU, als efectes de l’article 104.1TRLHL, les despeses d’urbanització suportades amb posterioritat a l’adquisició del terreny la posterior alienació del qual determina el fet imposable no s’han de considerar com un major preu d’adquisició, ja que s’integren en el valor dels terrenys, com a element de l’increment de valor que es reflecteix en el preu de transmissió.

(…) desestimar el recurs de cassació i rebutjar les pretensions de la part recurrent, al no haver-se demostrat per la recurrent la inexistència d’increment de valor dels terrenys alienats (…).

ROJ: STS 3767/2020 – Ecli: ÉS: TS: 2020: 3767

llegir +

 

 

Barcelona 23 de desembre de 2020.

 

 

Barcelona 23 de desembre de 2020.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.