Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 3/2022

febr. 18, 2022Sense categoria

Logo Accid

Núm. 3/2022

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

Sobre el registre d’un passiu per impost diferit en comptes consolidats

(…) si es lliura una quantitat a compte dins de l’any n del dividend que s’aprovarà l’any n+1, es confirma que el passiu diferit a registrar correspondria només a la diferència entre el dividend que previsiblement s’aprovarà i la quantitat a compte ja lliurat.

BOICAC: 128. Desembre 2021. Consulta 1.

Llegir més

Immoble adquirit sense contraprestació per la compra d’un altre immobilitzat

(…) Per identificar el preu d’adquisició de cada immoble, la consultant haurà de distribuir la contraprestació lliurada en proporció als valors raonables dels actius esmentats.

BOICAC: 128. Desembre 2021. Consulta 2.

Llegir més

Aplicació de la RICAC d’ingressos per una empresa que aplica el PGC de PIMES

(…) sobre els acords de cessió de llicències amb tercers, és a dir, els supòsits previstos a l’article 29 de la RICAC, si l’empresa té dubtes de si el tractament comptable que aplicava en aquestes operacions respon a la imatge fidel, al no haver-hi una regulació expressa al PGC de PIMES ni a la seva normativa de desenvolupament, l’empresa podrà aplicar de forma subsidiària als esmentats acords el que regula l’article 29 de la RICAC.

BOICAC: 128. Desembre 2021. Consulta 3.

Llegir més

Sobre l’obligació d’informar a la memòria de la classificació per venciments d’actius financers

(…) En relació amb els actius financers, si bé no hi ha una cita de forma expressa a la redacció actual referida al contingut en memòria, aquest Institut considera que aquesta informació s’ha de continuar subministrant perquè els comptes anuals compleixin amb l’objectiu de la imatge fidel, podent proporcionar-se al subapartat 9.3.2 Informació quantitativa, a la lletra b) Risc de liquiditat.

BOICAC: 128. Desembre 2021. Consulta 4.

Llegir més

 

 

Barcelona, 11 de febrer del 2022.

Noticias relacionadas