Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 7/2019.

abr. 30, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 7/2019

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 • Llibres Comptables d’Impostos Especials
 • S’han publicat les especificacions tècniques del Projecte SILICIE (Subministrament immediat de Llibres Comptables d’Impostos Especials). +Info

Internacionals

 • IFRS. IASB Update març 2019.

  Els temes, per ordre de la discussió, van ser:

  • Classificació dels passius com corrents o no corrents (esmenes a la NIC 1)
  • PIMES que són subsidiàries. Actualització.
  • Revisió estàndard de les PIMES.
  • Instruments financers amb característiques d’equitat.
  • Combinacions de negocis sota control comú.

  IFRS. IASB Update març 2019. +Info

 • EFRAG. Update març 2019.

  Edició de març de 2019 de l’actualització de EFRAG, que resumeix les discussions tècniques públiques celebrades i les decisions preses durant aquest mes.  +Info

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 • IS. Compensació de bases imposables negatives: opcions tributàries.

  Possibilitat de compensar bases imposables negatives majors a les aplicades en autoliquidacions en els supòsits en que, amb posterioritat a la presentació de l’autoliquidació, es produeixi un augment de les bases imposables negatives de períodes anteriors susceptibles de compensació com a conseqüència d’una resolució d’un òrgan revisor econòmic – administratiu o contenciós-administratiu. Matisació del criteri contingut a la resolució 2017.04.04 (RG 1510-2013).Criteri 1 de la resolució 06356/2015/00/00 del 16/01/2019.  +Info

UTILITATS PER A COMPTABLES

 • Llibres. Legalització

  Tot empresari ha de portar obligatòriament una sèrie de llibres comptables i societaris que hauran de ser legalitzats al Registre Mercantil.

  Comptables:

  • El Llibre Diari.
  • El Llibre Inventari i Comptes Anuals.

  Societaris:

  • El Llibre d’Actes de la Junta General i de la resta d’òrgans col·legiats.
  • Llibre-registre de socis a les societats limitades.
  • Llibre-registre d’accions nominatives a les societats anònimes.
  • Llibre-registre de contractes a les societats unipersonals.
  • Qualssevol altres que portin els empresaris a l’àmbit de la seva activitat.

  Conforme a l’art. 329 del Reglament del Registre Mercantil, s’hauran de legalitzar al Registre Mercantil els llibres que obligatòriament han de portar els empresaris. Així mateix, podran ser legalitzats els llibres de detall del Llibre Diari i qualssevol altres que es portin pels empresaris a l’àmbit de la seva activitat.

  Accedeix a la zona de descàrregues del Registre Mercantil. +Info

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.