Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 9/2021

maig 19, 2021Sense categoria

Logo Accid

Núm. 9/2021

NOVETATS COMPTABLES

Nacionals

 

  • Reduccions de rendes acordades en un contracte d’arrendament operatiu de local de negoci per a fer front a l’efecte de laCOVID-19. NRV 8a

Sobre el tractament comptable de les reduccions de rendes acordades en un contracte d’arrendament operatiu de local de negoci per causa de les mesures extraordinàries adoptades pel Govern per a fer front a l’efecte de la crisi sanitària de la COVID-19.

 

BOICAC 125. Març 2021. Consulta 1.   Llegir més

 

  • Ajuda associada a l’aval d’un préstec concedit per l’ICO. NRV 18a

Sobre la comptabilització d’una ajuda associada a l’aval d’un préstec concedit per l’ICO.

 

BOICAC 125. Març 2021. Consulta 2.   Llegir més

 

Sobre l’obligatorietat de presentar l’estat d’informació no financera i la seva publicació en la pàgina web. TRLSC

Sobre l’obligatorietat de presentar l’estat d’informació no financera i la seva publicació en la pàgina web.

 

BOICAC 125. Març 2021. Consulta 3.   Llegir més

 

  • Reial decret 287/2021, de 20 d’abril, sobre formació i remissió de la informació estadístic-comptable dels distribuïdors d’assegurances i reassegurances

Obligacions comptables i deure d’informació dels agents d’assegurances vinculades i dels operadors de banca-segurs (article 21).

Els agents d’assegurances vinculades i els operadors de banca-assegurances hauran de remetre a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions la informació comptable i del negoci anual que inclourà dades referents a la declaració de dades generals i requisits per a l’exercici de l’activitat, estructura de l’organització, programa de formació que s’imparteix als empleats, a les persones que participen directament en l’activitat de distribució i als col·laboradors externs, contractes d’assegurances intermediats i compte de pèrdues i guanys. (…)

 

«BOE» núm. 95, de 21 d’abril de 2021.   Llegir més

 

  • Reial decret llei 6/2021, de 20 d’abril, pel qual s’adopten mesures complementàries de suport a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de COVID-19

Quan la sol·licitud es refereixi a deutes que superin els 150.000 euros, o, de forma acumulada amb sol·licituds anteriors formulades a l’empara d’aquest reial decret llei, superin els 250.000 euros, el pla de viabilitat o de negoci haurà d’acompanyar-se d’un informe d’auditor inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes. Aquest informe haurà d’expressar una opinió tècnica en la qual es manifestarà, de manera clara i precisa, si les hipòtesis i previsions utilitzades pel sol·licitant en l’elaboració del pla són raonables atenent criteris econòmics i si les xifres contingudes en el mateix tenen un suport en la informació comptable proporcionada.

 

«BOE» núm. 95, de 21/04/2021.   Llegir més

 

  • Un “error” en una aplicació informàtica no pot prevaler sobre “obligacions legals”

 

Resolució de 25 de febrer de 2021. «BOE» núm. 96, de 22/04/2021.   Llegir més

 

 

 

Barcelona 15 de maig de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.