Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 18/2019.

nov. 4, 2019Sense categoria

Logo Accid

Núm. 18/2019

 

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

  • Existeix alguna limitació en la compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors en empreses patrimonials que inicien noves activitats?

El dret de compensació de bases imposables negatives no es veu afectat pel fet que l’entitat tingui la consideració d’entitat patrimonial i posteriorment passi a desenvolupar activitats econòmiques, sempre que no incorri en les circumstàncies que donin lloc a l’aplicació de l’apartat quart de l’article 26 de la LIS.

Resolució a la consulta vinculant V0579-19.

Llegir +

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

Nacionals

  • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua).                                              Depreciació, taxacions pericials periòdiques i el principi de prova.

“(…) és evident que s’ha satisfet el “principi de prova” a que es refereix el FJ 5è 2. de l’esmentada Sentència, en el sentit que la comptabilitat ha recollit el valor d’adquisició i transmissió de l’immoble, així com les corresponents deterioracions d’aquest actiu al llarg del temps de tinença, i tals deterioracions compten amb el suport de les oportunes taxacions pericials”.

Sentència ROJ: STS 3086/2019 – ECLI:ÉS:TS:2019:3086.

Llegir +

 

 

Barcelona, 31 d’octubre de 2019.

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.