Nº 1 /Newsletter novetats comptables

gen. 19, 2023Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

 

Moratòria en les pèrdues comptables per a la dissolució de societats. Article 363.1.e)

En conseqüència, es prorroga la mesura excepcional prevista en l’article 13 de la Llei 3/2020, de 18 de setembre i, en conseqüència, a l’efecte de la causa legal de dissolució per pèrdues, no es computaran les dels exercicis 2020 i 2021 durant un període de 3 exercicis comptables; això és, les pèrdues dels exercicis 2020 i 2021 no es computaran ni en els exercicis comptables de 2022 i 2023 ni fins al moment del tancament de l’exercici 2024. En el cas que tenint només en compte el resultat dels exercicis 2022, 2023 o 2024, resultessin pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, sí que s’apreciarà concurrència de la causa legal de dissolució per pèrdues, havent d’actuar-se pels òrgans d’administració en els termes previstos en l’article 363.1.e) del Text Refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat per Reial decret legislatiu 1/2020, de 2 de juliol.

«BOE» núm. 311, de 28 de desembre de 2022.


Enllaç:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22685

 

Llei de Pressupostos de l’Estat per a 2023. Modificacions introduïdes en l’Impost de societats

Dues novetats:

1. Tipus de gravamen reduït. 23% per a empreses l’import net de les quals de la xifra de negocis del període impositiu immediat anterior sigui inferior a 1 milió d’euros.

2. Amortització accelerada de determinats vehicles

«BOE» núm. 308, de 24 de desembre de 2022.


Enllaç:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22128

 

Internacionals


IASB. Update Desembre 2022

Alguns dels temes tractats van ser:

. Instruments financers amb característiques d’equitat.
. Activitats regulades per taxes.
. Mètode d’equitat.
. Fons de comerç i deterioració.
. Informació financera digital.
. Iniciativa de divulgació-subsidiàries sense responsabilitat pública: divulgacions.

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-december-2022/


EFRAG. Update Desembre 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.


Enllaç: https://efrag.org/News/Public-396/EFRAG-Update-December-2022?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 


EL RACÓ DEL COMPTABLE

 

Interès de legal dels diners

Disposició addicional quarantena segona. U:

De conformitat amb el que es disposa en l’article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d’interès legal dels diners, aquest queda establert en el 3,25 per cent fins al 31 de desembre de l’any 2023.

«BOE» núm. 308, de 24 de desembre de 2022.

Enllaç:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22128

 

Interès de demora. Llei General Tributària

Disposició addicional quarantena segona. Dos:

L’interès de demora a què es refereix a l’article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el 4,0625 per cent.

«BOE» núm. 308, de 24 de desembre de 2022.


Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22128

 

Interès de demora. Llei General de Subvencions

Disposició addicional quarantena segona. Tres:

L’interès de demora a què es refereix l’article 38.2 de Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, serà el 4,0625 per cent.

«BOE» núm. 308, de 24 de desembre de 2022.


Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-22128

 

Interès de demora. Operacions comercials

A l’efecte del que es preveu en l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en la redacció donada per l’article 33.Tres de la Llei 11/2013, de 26 de juliol, i en compliment de l’obligació de publicar semestralment en el «Butlletí Oficial de l’Estat» el tipus legal d’interès de demora, aquesta Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional fa públic:

1. En l’última operació principal de finançament del Banc Central Europeu en el segon semestre de 2022, efectuada mitjançant subhasta a tipus fix que ha tingut lloc el dia 27 de desembre, el tipus d’interès aplicat ha estat el 2,50 per 100.

2. En conseqüència, a l’efecte del que es preveu en l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en la redacció donada per l’article 33.Tres de la Llei 11/2013, el tipus legal d’interès de demora a aplicar durant el primer semestre natural de 2023 és el 10,50 per 100.

«BOE» núm. 313, de 30 de desembre de 2022.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-24416

 

 


Barcelona, 13 de gener de 2023.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.