Nº 16 /Newsletter novetats comptables

set. 9, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

Internacionals


FASB proposa millorar uns certs requisits de transició en la guia d’assegurances de llarga durada

La Junta de Normes de Comptabilitat Financera ( FASB ) va emetre el 14 de juliol de 2022 una Actualització de Normes de Comptabilitat (ASU) proposta que modificaria la guia de transició en l’Actualització de Normes de Comptabilitat No. 2018-12 , Serveis Financers—Segurs (Tema 944): Millores dirigides a la comptabilitat de contractes de llarga durada (LDTI), per a contractes que han estat donats de baixa a causa d’una venda o alienació de contractes individuals o d’un grup de persones jurídiques abans de la data de vigència de la LDTI.

Enllaç: https://fasb.org/Page/Document?pdf=Prop ASU Financial Services—Insurance (Topic 944)— Transition for Sold Contracts.pdf&title=Proposed Accounting Standards Update—Financial Services—Insurance (Topic 944): Transition for Sold Contracts

 

AIC. EBITDA-AL: Més lletres, però no més coneixement del Discounted Cash Flow (DCF)


Interessant article sobre EBITDA-AL “after leases” (després d’arrendaments)

El flux de caixa descomptat (DCF) és un mètode de valoració utilitzat per a estimar el valor d’una inversió en funció dels seus fluxos de caixa futurs esperats.

Associació Interamericana de Comptabilitat. Butlletí de juny 2022.

Versió pàgina de l’autor.

Enllaç: https://www.samuelmantilla.com/post/ebitda-al

 


RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS


És possible aplicar la reserva de capitalització de manera simultània amb el repartiment d’aquest dividend?

Afectaria d’alguna manera aquesta distribució als imports reduïts en anys anteriors?

Es pot disposar dels fons propis mentre es mantingui l’increment generat o quin és el criteri que ha de seguir-se?

En cas que repartís el dividend amb càrrec al benefici de l’any, es podria aplicar la reserva de capitalització aquest exercici si l’increment de fons propis es manté?

 

(…) És a dir, l’increment de fons propis així calculat no inclou els resultats de l’exercici 2019 que s’haguessin distribuït en el mateix exercici 2020.

D’aquesta manera, el manteniment d’aquest increment de fons propis que requereix l’article 25 de la LIS durant el termini de 5 anys no es veuria afectat per tal distribució de resultats.

Finalment, en cas d’incompliment del requisit del manteniment dels fons propis, l’apartat 4 de l’article 25 de la LIS, anteriorment reproduït, estableix que “L’incompliment dels requisits previstos en aquest article donarà lloc a la regularització de les quantitats indegudament reduïdes, així com dels corresponents interessos de demora, en els termes establerts en l’article 125.3 d’aquesta Llei.”

(…)

Consulta Vinculant V0751-22.


Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0751-22

 

La partida de reserves en transparència fiscal forma part dels fons propis computables per a determinar el compliment del requisit de manteniment de l’increment dels fons propis a l’efecte de l’aplicació de la reserva de capitalització; o si podria considerar-se que aquestes reserves tenen un caràcter legal perquè van ser emparades per una normativa específica?

De quina manera afecta aquesta adjudicació de reserves en transparència fiscal per a la correcta aplicació del benefici fiscal de la reserva de capitalització?


(…) En cas d’incompliment del requisit del manteniment dels fons propis, l’apartat 4 de l’article 25 de la LIS, anteriorment reproduït, estableix que “L’incompliment dels requisits previstos en aquest article donarà lloc a la regularització de les quantitats indegudament reduïdes, així com dels corresponents interessos de demora, en els termes establerts en l’article 125.3 d’aquesta Llei.”

En aquest sentit, l’article 125.3 de la LIS estableix el següent:

“3. El dret a l’aplicació d’exempcions, deduccions o qualsevol incentiu fiscal en la base imposable o en la quota íntegra estarà condicionat al compliment dels requisits exigits en la normativa aplicable.

(…)

Consulta Vinculant V0750-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0750-22

 

 

 

 


Barcelona, 9 de setembre de 2022.

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.