Nº 22 /Newsletter novetats comptables

des. 2, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

Resolució de 10 de novembre de 2022, conjunta de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’acorda l’anul·lació i baixa en comptabilitat de totes aquelles liquidacions corresponents a recursos de dret públic de la hisenda pública estatal recaptats per l’Agència Estatal d’Administració Tributària de les quals resulti un deute pendent de recaptar per import inferior a tres euros

 

S’anul·laran i donaran de baixa en comptabilitat totes aquelles liquidacions practicades per:

a) L’Agència Tributària.

b) L’Administració General de l’Estat la gestió recaptatòria del qual en període executiu correspongui a l’Agència Tributària

c) Organismes Autònoms la gestió recaptatòria dels quals en període executiu correspongui a l’Agència Tributària

De les quals resulti un deute pendent de recaptar en període executiu inferior a tres euros a 1 de juny de 2022.

«BOE» núm. 274, de 15 de novembre de 2022.

Enllaç: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-18793

 

Internacionals

 


CPA. Auditoria d’un miner de criptoactius

 

A mesura que el mercat de criptoactius continua expandint-se, han destacat els desafiaments per als auditors a l’hora d’obtenir garanties sobre aquesta complexa classe d’actius. Els auditors estan explorant diferents maneres de respondre als riscos associats als criptoactius, fins i tot quan es tracta d’auditar els ingressos de la mineria de criptoactius. Un dels reptes del mercat actual és la bretxa entre el que esperen els miners de criptoactius quan se sotmeten a una auditoria d’estats financers i les responsabilitats dels auditors per a complir amb les normes d’auditoria canadenques. Per aquest motiu, i per a impulsar una major consistència a la pràctica, recentment vam publicar un article de Viewpoints, Auditing Mining Revenue of Entities Engaged in Crypto-Asset Mining, específicament relacionat amb la mineria de proves de treball.

Enllaç: https://www.cpacanada.ca/en/business-and-accounting-resources/audit-and-assurance/blog/2022/november/crypto-asset-mining-auditor-considerations?sc_camp=D21BB9E40E9F49E2BDD589CE6F34819C

 

CONSULTES DEL PROGRAMA INFORMA DE LA AEAT

 


Una entitat desenvoluparà una producció cinematogràfica en els exercicis 2021 i 2022, el certificat de nacionalitat serà emès en 2023.

Podria formalitzar-se un contracte de finançament en 2022 i incloure en el mateix punt la deducció generada i no aplicada en 2021 com la generada en l’exercici 2022, efectuant el desemborsament en aquest últim any?

 

En conseqüència, en la mesura en què es compleixi l’assenyalat en els paràgrafs anteriors, el productor podrà traspassar al finançador la deducció que hagi generat en l’exercici 2022, des de la data de subscripció del contracte de finançament, pels desemborsaments realitzats pel finançador destinats pel productor a sufragar costos de producció des d’aquesta data fins a l’obtenció del certificat de nacionalitat, i sempre amb el límit resultant de multiplicar per 1,20 l’import de les quantitats desemborsades pel finançador.

Consulta AEAT programa INFORMA. Núm. 146069.

Enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/IFXJ-IFWW/IAFRIAFRC12F?TIPO=X&CODIGO=0146069

 

Una entitat ha aplicat la reducció per reserva de capitalització en 2018, 2019 i 2020. Està previst que el resultat de l’entitat en els exercicis 2021 a 2024, tots dos inclusivament, sigui de zero euros. A l’efecte de complir amb el requisit de manteniment de l’increment dels fons propis per a consolidar les reduccions per reserva de capitalització acumulades, és possible repartir abans d’aquesta data les reserves acumulades a inici de l’exercici 2018?

 

En el present cas, en algun dels exercicis corresponents al període de manteniment de 5 anys, es produeix una disminució de la partida de reserves voluntàries existent a l’inici de l’exercici 2018 a conseqüència de la distribució de dividends amb càrrec a aquestes.

Per tant, aquest càrrec en reserves suposarà un menor import dels fons propis al tancament de l’exercici en què es produeixi a l’efecte de determinar el compliment del requisit de manteniment de l’increment dels fons propis respecte de les reduccions practicades en els exercicis 2018, 2019 i 2020.

Consulta AEAT programa INFORMA. Núm. 146077.

Enllaç: https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/IFXJ-IFWW/IAFRIAFRC12F?TIPO=X&CODIGO=0146077

 

Barcelona, 2 de desembre de 2022

 

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.