Nº 24 /Newsletter novetats comptables

des. 31, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Nacionals

 

Ordre CUD/1185/2022, de 28 de novembre, per la qual es regula l’abast de la revisió formal dels comptes anuals i dels plans d’actuació que ha de realitzar el Protectorat de fundacions de competència estatal.

(…)

2. La informació dels comptes anuals i plans d’actuació gravada en l’aplicació informàtica haurà de reflectir fidelment la comptabilitat, l’activitat de la fundació i la previsió de les activitats a realitzar, segons sigui procedent.

«BOE» núm. 289, de 02/12/2022.


Enlace: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/eeg/ap6-iasb-update-eeg-dec-2022.pdf

 

Internacionals

 


EFRAG. Update. Novembre 2022

 

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

Enlace: https://efrag.org/news/public-388/EFRAG-Update-November-2022?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

EL RACÓ DEL COMPTABLE

 


Novetats en les Declaracions informatives 2022

 

Totes les novetats aquí.

Enlace: https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/declaraciones-informativas-otros-impuestos-tasas/campana-declaraciones-informativas-2022.html

 

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS

 


Impost de societats. Règim especial d’empreses de reduïda dimensió. Determinació de la xifra neta de negocis en cas de grups d’empreses.

 


L’article 108.3, en relació amb els articles 114 i 28 TRLIS i amb l’article 42 del Codi de Comerç, ha de ser interpretat en el sentit que exclou de l’aplicació del règim especial d’empreses de reduïda dimensió a aquelles societats o grups de societats de les quals la xifra neta de negocis superi el llindar quantitatiu màxim fixat en el precepte (10 milions d’euros), inclosos també aquells casos, com l’examinat, en què el control empresarial del grup estigui en mans d’una persona individual o natural, directament o indirectament, i la xifra de negoci d’aquest empresari individual, unida a la del grup de societats que controla, depassi la indicada quantitat.

Roj: STS 4026/2022 – ECLI:ÉS:TS:2022:4026.

Enlace: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/c247416a74ee62e6a0a8778d75e36f0d/20221118

 


NORMES INTERNACIONALS. RECORDATORI

 

Les Normes Internacionals d’Informació Financera (NIIF), també conegudes per les seves sigles en anglès com IFRS (International Financial Reporting Standars) són un conjunt de normes comptables d’aplicació mundial adoptades pel IASB, orientades a igualar les pràctiques comptables entre els diferents països.

 

NIIF / IFRS 17. Contractes d’assegurança

 

L’1 de gener 2023 entrarà en vigor la Norma Internacional d’Informació Financera 17 (NIIF 17), que substituirà a la norma anterior, la NIIF 4.

L’objectiu de la NIIF 17 és el d’estandarditzar la comptabilitat d’assegurances a nivell mundial amb la finalitat de millorar la comparabilitat i augmentar, per tant, la transparència mitjançant l’aplicació d’un enfocament uniforme.

 

NIIF / IFRS 9. Instruments financers

 

El Reglament (UE) 2020/2097 de la Comissió, pel qual s’adopten determinades normes internacionals de comptabilitat de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, quant a la Norma Internacional d’Informació Financera 4.

Si una entitat deixa de poder acollir-se a l’exempció temporal d’aplicació de la NIIF 9 com a resultat d’una reavaluació [vegeu el paràgraf 20G, lletra a)], estarà autoritzada a continuar aplicant l’exempció temporal d’aplicació de la NIIF 9 només fins al final de l’exercici anual que hagi començat immediatament després d’aquesta reavaluació.

No obstant això, l’entitat haurà d’aplicar la NIIF 9 en els exercicis anuals que comencin a partir de l’1 de gener de 2023.

 

NIC 1. Presentació d’Estats Financers

 

El Reglament (UE) 2022/357 de la Comissió pel qual es modifica la Norma Internacional de Comptabilitat (NIC) 1, Presentació d’estats financers, posa com a data d’aplicació a tot tardar des de la data d’inici del seu primer exercici a partir de l’1 de gener de 2023

IASB es planteja ajornar els canvis a la NIC1 sobre presentació d’estats financers, no abans de l’1 de gener de 2024.

Enlace: https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2022/december/eeg/ap6-iasb-update-eeg-dec-2022.pdf

 

NIC 8. Polítiques comptables, canvis en les estimacions comptables i errors

 

El Reglament (UE) 2022/357 de la Comissió pel qual es modifica la Norma Internacional de Comptabilitat (NIC) 8, Polítiques comptables, canvis en les estimacions comptables i errors, posa com a data d’aplicació a tot tardar des de la data d’inici del seu primer exercici a partir de l’1 de gener de 2023


Barcelona 30 de desembre de 2022

 

Noticias relacionadas