Nº 4 /Newsletter novetats comptables

febr. 27, 2023Sense categoria

Internacionals


IASB. Update Gener 2023

Alguns dels temes tractats van ser:

  • Mètode de participació.
  • Combinacions de negocis. Informació a revelar, plusvàlua i deterioració.
  • Estats financers primaris.
  • Iniciativa de Divulgació. Subsidiàries sense Responsabilitat Pública: Divulgacions.

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2023/iasb-update-january-2023/


EFRAG. Update Gener 2023

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

Enllaç: https://www.efrag.org/News/Public-401/EFRAG-Update-January-2023?AspxAutoDetectCookieSupport=1


Tercera edició de la Norma de Comptabilitat NIIF per a les PIMES: Propostes de Projectes de Norma i els seus Beneficis Esperats per als Usuaris dels Estats Financers de les PIMES

El IASB aplica aquests tres principis d’alineació a les esmenes potencials en el següent ordre:

  • Rellevància per a les PIME: el canvi marcaria una diferència en les decisions dels usuaris?
  • Simplicitat: podrien fer-se les simplificacions apropiades?
  • Representació fidel: el resultat representaria amb fidelitat l’essència dels fenòmens econòmics?

Enllaç: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/third-edition-ifrs-smes-accounting-standard-exposure-draft-proposals-and-their-expected-benefits


RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS


L’entitat consultant, Societat A, es constitueix al març de 2018 i està dedicada a l’activitat de l’agricultura. Condicions per a aplicar els incentius fiscals d’entitats de nova creació aplicant un tipus impositiu del 15% i a partir de quin exercici fiscal.

Per tant, només en la mesura en què l’entitat consultant no formés part d’un grup en els termes establerts en l’article 42 del Codi de Comerç en el període impositiu 2019 i complís la resta de requisits de l’article 29.1 de la LIS anteriorment transcrit, podria tenir la consideració d’entitat de nova creació que inicia una activitat econòmica, a l’efecte de l’aplicació, en l’exercici 2019, del tipus reduït d’acord amb el que s’estableix en l’article 29.1 de la LIS, si bé deixarà de tenir tal consideració en el període impositiu 2020 i següents en formar part d’un grup en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç.

Consulta Vinculant V2487-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2487-22


Existència d’un saldo erroni en el compte comptable “caixa, efectiu”, sent el mateix un import elevat per la no comptabilització de despeses i/o tiquets corresponents a l’any 2013 i anteriors. Incidència fiscal de l’ajust a realitzar en l’Impost de societats, i en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques dels socis/administradors i incidència de l’ajust a realitzar en la reserva de capitalització.

D’acord amb l’anterior, quant a la segona qüestió plantejada, el càrrec a reserves efectuat per l’entitat consultant motivat per l’aplicació del que es disposa per als errors comptables en la NRV 22a PGC, suposarà un menor import dels fons propis al tancament de l’exercici en el qual es realitzi l’ajust comptable a l’efecte de determinar el compliment del requisit de manteniment de l’increment dels fons propis.

Consulta Vinculant V2489-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2489-22

 

 


Barcelona, 24 de febrer de 2023.

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.