Newsletter de novetats comptables en col.laboració amb ACCID. Núm 23/2018.

des. 17, 2018Sense categoria

Logo Accid

Nacionals

L’1 de gener de 2019, de conformitat amb el Reglament de Comptabilitat de la Unió Europea, la Norma Internacional d’Informació Financera (NIIF) nº 16: Norma sobre Arrendaments, adoptada per la Unió Europea, tindrà caràcter obligatori per aquelles empreses que presenten els estats financers consolidats de totes les empreses cotitzades.

 

NIIF 16. Norma sobre arrendaments

Aquesta norma estableix els principis aplicables al reconeixement, la valoració i la presentació dels arrendaments, així com a la informació a revelar sobre aquest tema.

L’objectiu és garantir que arrendataris i arrendadors proporcionin la informació pertinent de forma tal que es reflecteixin fidelment aquestes transaccions.

Aquesta informació ofereix als usuaris dels estats financers una base per avaluar l’efecte que els arrendaments tenen sobre la situació financera, el rendiment financer i els fluxos d’efectiu d’una entitat.

ICAC. Norma Internacional d’Informació Financera 16. Arrendaments. +Info

 

Reglament (UE) 2017/1996 de la Comissió de 31 d’octubre de 2017

Publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.  +Info

Noticias relacionadas

ACCID nº 08/2024

ACCID nº 08/2024

Newsletter de les novetat comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 08/2024.