ACCID Núm. 05/2023

març 10, 2023Sense categoria

NOVETATS CONTABLES


Internacionals

IFAC. Tercera edició de la Norma de Comptabilitat NIIF per a les PIMES: Propostes de Projectes de Norma i els seus Beneficis Esperats per als Usuaris dels Estats Financers de les PIMES.

El IASB aplica aquests tres principis d’alineació a les esmenes potencials en el següent ordre:

  • Rellevància per a les PIME: el canvi marcaria una diferència en les decisions dels usuaris?
  • Simplicitat: podrien fer-se les simplificacions apropiades?
  • Representació fidel: el resultat representaria fidelment la substància dels fenòmens econòmics?

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/third-edition-ifrs-smes-accounting-standard-exposure-draft-proposals-and-their-expected-benefits

 

LA OPINIÓ DELS TRIBUNALS


TEAC. Impost de societats. Sancions. Infracció tributària per imputar incorrectament o no imputar bases imposables, rendes o resultats per les entitats sotmeses a un règim d’imputació de rendes, regulada en l’article 196 de la Llei General Tributària (LGT)

El segon paràgraf de l’article 196 de la LGT ha d’interpretar-se en el sentit que quan les regularitzacions practicades a una Unió Temporal d’Empreses (UTE) no responguin a la imputació de bases imposables o resultats entre els socis, sinó a la determinació de la base imposable, no serà aplicable l’article 196 de la LGT.


Criteri 1 d’1 de la resolució: 00/01024/2020/00/00.

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01024/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d

 

TRIBUNAL DE JUSTÍCIA EUROPEU. Entre altres punts d’interès:
Contraprestació igual al valor de mercat dels actius cedits. Exempció fiscal o tributació en funció de l’Estat del domicili social de la societat beneficiària.

(…)

 

3) L’article 49 TFUE ha d’interpretar-se en el sentit que una restricció del dret a la llibertat d’establiment resultant de la diferència de tractament entre les cessions nacionals i transfrontereres d’actius efectuades a títol onerós en el si d’un grup de
societats en virtut d’una normativa nacional que gravi de manera immediata una cessió d’actius efectuada per una societat amb residència fiscal en un Estat membre, en principi, pot estar justificada per la necessitat de preservar el repartiment
equilibrat de la potestat tributària entre els Estats membres, sense que sigui necessari preveure la possibilitat de diferir el pagament de l’impost per a garantir la proporcionalitat d’aquesta restricció, quan el subjecte passiu de què es tracti hagi
obtingut, com a contraprestació de la cessió d’actius, un import equivalent al ple valor de mercat dels actius.

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62020CJ0707&qid=1395932669976


CONSULTES DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA D’INTERÈS

Ingrés comptable improcedent. Un contribuent registra en un exercici anterior un ingrés comptable improcedent de més d’un milió d’euros. Ha de reformular els comptes anuals d’aquest exercici? Pot modificar la base imposable mitjançant una rectificació de l’autoliquidació?

(…) Per tant, quan hi hagi constància que s’ha practicat una anotació comptable de manera errònia, no pot acudir-se a la reformulació dels comptes anuals ja aprovats i el termini d’impugnació dels quals ha transcorregut, a fi de corregir el resultat
comptable i calcular la base imposable en l’Impost de societats per a sol·licitar, per part del contribuent, la rectificació de la seva autoliquidació i la devolució d’ingressos indeguts. Així, la regla d’imputació temporal d’ingressos i despeses prevista en
l’article 11 de la *LIS obliga l’Administració a denegar una sol·licitud de rectificacióde l’autoliquidació formulada en el seu cas.

Consulta AEAT nº 146093.

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/supporting-international-standards/discussion/third-edition-ifrs-smes-accounting-standard-exposure-draft-proposals-and-their-expected-benefits

 

Barcelona, 10 de març de 2023.

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.