Newsletter de novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 20/2018.

nov. 2, 2018Sense categoria

Logo Accid

Nº 20/2018

NOVETATS FISCALS

Nacionals

 

 • Es pot aplicar la regla d’Inversió de Subjecte Passiu en la compra d’una maquinària subscrita mitjançant un contracte d’arrendament financer?

   

  L’arrendament financer, quan no existeixi compromís d’execució de l’opció de compra en qüestió, ha de ser qualificada a efectes de l’impost com una prestació de serveis. Si existeix tal compromís es qualificarà com un lliurament de béns. En conseqüència, no constitueixen execucions d’obra, pel que no serà d’aplicació la regla d’inversió del subjecte passiu.

  Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs V2067-18 +Info

   

 • Es consideren subvencions vinculades al preu aquelles subvencions que reben, algunes fundacions, de les Comunitats Autònomes anualment?

   

  A falta d’altres elements de prova, en aquelles despeses que financin les operacions que efectua la consultant, com poden ser l’organització de jornades, conferències i seminaris i que compleixin els requisits indicats en aquesta consulta per considerar la subvenció com vinculada al preu, haurà de formar part de la base imposable de les operacions efectuades per la consultant a favor de tercers.

  Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs V2072-18 +Info

   

 • Es pot aplicar la regla d’Inversió de Subjecte Passiu quan es transmet un solar on la transmetent s’obliga a extingir el deute hipotecari garantit amb el solar amb part del preu pagat per l’adquirent?

   

  L’aplicació del supòsit d’inversió del subjecte passiu de la lletra e) de l’article 84.Un.2n requereix que l’immoble que és objecte de transmissió estigui afectat per un dret real de garantia així com que l’adquirent sigui empresari o professional a efectes de l’Impost sobre el Valor Afegit, entre d’altres condicions. Concorrent aquests requisits, el subjecte passiu del lliurament del solar subjecte i no exempt a què es refereix la consulta ho serà l’empresari o professional adquirent.

  Consulta Vinculant de la Direcció General de Tributs V2270-18. +Info

   

Noticias relacionadas