Calendari del Contribuent. Abril de 2019.

abr. 1, 2019Sense categoria

Calendari

Núm 13 / Març 2019

Calendari general del contribuent- Abril de 2019

Fins l’1 d’abril. Empreses amb periodicitat mensual

Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de febrer. Autoliquidació. Models: 303, 322, 353.
Impostos mediambientals
 • Any 2018. Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte hivernacle. Model: 586.
Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
 • Any 2018. Model: 189.
Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, així com d’aquells per compte dels quals l’entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d’accions o participacions
 • Any 2018. Model: 294.
Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de gener del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d’accions o participacions en institucions d’inversió col·lectiva espanyoles
 • Any 2018. Model: 295.
Impost sobre hidrocarburs
 • Any 2018. Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona. Model: 512.
 • Any 2018. Relació anual de quilòmetres realitzats.
Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger
 • Any 2018. Model: 720.

Des del 2 d’abril.

 • Presentació de la declaració de la Renda de l’any 2018:
  Des del 2 d’abril fins al 26 de juny, en el cas de domiciliació bancària.
  Des del 2 d’abril fins a l’1 de juliol, per a la resta de declaracions.
 • Presentació de la declaració del Patrimoni de l’any 2018:
  Des del 2 d’abril fins al 26 de juny, en el cas de domiciliació bancària.
  Des del 2 d’abril fins a l’1 de juliol, per a la resta de declaracions.

Fins el 12 de abril

 • Intrastat. Declaració del mes de març.

Fins el 16 de abril.

Autoliquidacions amb domiciliació bancària
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)
 • Mes de març. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230, 430.
 • Primer trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:
  Primer trimestre. Estimació directa. Model: 130.
  Primer trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents:
  Exercici en curs. Règim general. Model: 202.
  Exercici en curs. Règim de consolidació fiscal (grups fiscals). Model: 222.
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Primer trimestre. Model 303.

Fins el 22 de abril. Empreses amb periodicitat mensual

(Fins al 23 d’abril per a Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Catalunya, Comunitat Valenciana, Navarra, País Basc i La Rioja).
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i Impost de societats (IS)
 • Mes de març. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230.
 • Primer trimestre. Models: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,136, 210, 216.
 • Pagaments fraccionats renda:
  Primer trimestre. Estimació directa. Model: 130.
  Primer trimestre. Estimació objectiva. Model: 131.
 • Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents:
  Exercici en curs. Règim general. Model: 202.
  Exercici en curs. Règim de consolidació fiscal (grups fiscals). Model: 222.
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de març. Models: 349, 380.
  Primer trimestre. Models: 303, 309, 349, 369, 380.
  Sol·licitud de devolució recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals. Model: 308.
  Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca. Model: 341.
Impost sobre les primes d’Assegurances
 • Mes de març. Model: 430.
Impostos especials de fabricació
 • Mes de gener. Grans empreses. Models: 553, 554, 555, 556, 557, 558.
 • Mes de gener. Grans empreses. Models: 561, 562, 563.
 • Mes de març. Models: 548, 566, 581.
 • Mes de març. Models: 570, 580.
 • Primer trimestre 2019. Models: 521, 522, 547.
 • Primer trimestre 2019. Activitats V1, V2, V7, F1, F2. Model: 553,
 • Primer trimestre 2019. Sol·licituds de devolució. Models: 506, 507, 508, 524, 572
  Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats. Model: 510.
Impost especial sobre l’electricitat
 • Mes de març. Grans empreses. Model: 560.
  Primer trimestre. Llevat de grans empreses. Modelo: 560.
  Any 2018. Autoliquidació anual. Modelo: 560.
Impostos mediambientals
 • Primer trimestre. Pagament fraccionat. Model: 585.
 • Any 2018. autoliquidació anual. Model: 589.
Impost especial sobre el carbó
 • Primer trimestre. Model: 595.

Fins el 25 de abril. Empreses amb periodicitat mensual

Autoliquidacions amb domiciliació bancària
Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Mes de març. Models: 303, 353.

Fins el 30 de abril.

Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Empreses amb periodicitat mensual
 • Mes de març. Models: 303, 322, 353.
Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb fines turístics
 • Primer trimestre. Model: 179.
Legalització de Llibres Oficials de Comptabilitat al Registre Mercantil

El termini per a legalitzar els Llibres Oficials de Comptabilitat és de quatre mesos des de la data de tancament de l’exercici social.
Per exemple, per a exercicis fiscals tancats a 31 de desembre, la presentació en termini comença el 2 de gener fins al 30 d’abril (art. 27 CCo i 333 RRM)

Noticias relacionadas

ACCID nº 10/2024

ACCID nº 10/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 10/2024.