Nº 18 /Newsletter novetats comptables

oct. 11, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

Internacionals


IFRIC. Update. Setembre 2022


Decisions de l’agenda per a la consideració de l’IASB:

. Grups de contractes d’assegurança en monedes múltiples (NIIF 17 Contractes d’assegurança i NIC 21 Els efectes de les variacions en les taxes de canvi de moneda estrangera). Document 2 de l’agenda.

. Societats d’adquisició de propòsit especial (SPAC): Comptabilització de garanties en el moment de l’adquisició. Document 3 de l’agenda.

. Condonació de l’arrendador dels pagaments d’arrendament (NIIF 9 Instruments financers i NIIF 16 Arrendaments). Document 4 de l’Agenda.

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/ifric/2022/ifric-update-september-2022/


IAASB. Guia d’implementació per primera vegada de NIA 315

Aquesta guia se centra en els canvis més substancials que es van realitzar en la Norma Internacional d’Auditoria 315 (Revisada en 2019) i ajudarà les parts interessades a comprendre i aplicar la norma revisada segons el que es preveu. La NIA 315 (revisada en 2019) és efectiva per a auditories d’estats financers per a períodes que comencin a partir del 15 de desembre de 2021.

Enllaç: https://www.iaasb.org/publications/isa-315-first-time-implementation-guide?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=50eaeba165-IAASB-alert-315-guide&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-50eaeba165-80693352


IFAC. Pla d’acció de la IFAC per a combatre la corrupció i els delictes econòmics.

Aquest pla d’acció proporciona un marc sobre com podem millorar el paper de la professió comptable en la lluita contra la corrupció i els delictes econòmics, avançant així en els ODS de l’ONU. El marc està organitzat en cinc pilars generals i inclou més de trenta accions, que estan destinades a evolucionar amb el temps.

Enllaç: https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/publications/ifacs-action-plan-fighting-corruption-and-economic-crime


RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

La societat és propietària d’un immoble on realitza la seva activitat de reparació i venda de vehicles. Es planteja dur a terme una revaloració voluntària del valor de l’immoble, conforme al seu valor de mercat, ja que aquest és molt superior al seu valor comptable. El corresponent increment de valor s’efectuarà contra un compte de reserves.

Es planteja:

1a. Si la comptabilització de l’operació plantejada és correcta.

2a. Si l’increment de valor s’integrarà en la base imposable de l’impost de societats.

(…) la consultant pretén dur a terme una revaloració voluntària de l’immoble on realitza la seva activitat, sense que la mateixa es realitzi en virtut d’una norma legal o reglamentària, per la qual cosa, d’acord amb el que s’estableix en el citat article 17.1 de la LIS, l’import d’aquesta revaloració no s’integrarà en la base imposable de l’Impost de societats, és a dir, tal revaloració no tindrà efectes fiscals, sent aplicable el que s’estableix en l’article 122 de la LIS a l’efecte de l’esment en la memòria dels comptes anuals de l’import d’aquesta revaloració.

Això implica que, si l’entitat consultant efectua la revaloració del seu immoble, en aquesta operació no es genera renda a l’efecte de determinar la base imposable del període impositiu en el qual es realitza la revaloració i, d’altra banda, els ingressos i despeses derivades de l’immoble es determinaran a efectes fiscals sobre el mateix valor que tenien amb anterioritat a la realització de la revaloració, la qual cosa suposa que el contribuent haurà d’efectuar els corresponents ajustos al resultat comptable a fi de determinar la base imposable de cada exercici en el qual es computin els ingressos o despeses comptables procedents de les existències revaloritzades.

Consulta Vinculant V1504-22.

Enlaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1504-22

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS


IAE. Grups de Societats. Requisits per a l’existència d’un grup de societats a l’efecte de determinar la xifra de negocis

Perquè existeixi “grup de societats” a l’efecte de determinar l’import net de la xifra de negocis necessari per a l’exempció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques és imprescindible que el conjunt d’entitats actuï com a “grup consolidat”, això és, subjecte a l’obligació legal de formular els seus comptes anuals en règim de consolidació.

A l’efecte de l’aplicació de la clàusula de l’article 82.1.c).3a del text refós de la Llei d’Hisendes Locals, si les societats afectades no actuen com a grup consolidat en els termes vists, ni consta que tinguin l’obligació de fer-ho, l’import net de la seva xifra de negocis haurà d’anar referit al volum dels de l’empresa afectada, no al conjunt d’entitats pertanyents a un grup que, en la mesura en què no actua en règim de consolidació, no té tal consideració a l’efecte de l’aplicació de la clàusula de l’article 82.1.c).3a del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals.

SENTENCIA Tribunal Suprem en la seva sentència de 6 de març de 2018, dictada en el recurs de cassació 181/ 2017.

Reitera criteri de RG 00/03450/2019 (15-07-2021). [+Info]

TEAC. Criteri 1 de 1 de la resolució: 00/01787/2020/00/00. 23/06/2022.

Enllaç: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01787/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3dCONTABLE%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d1

 

 

Barcelona, 7 d’octubre de 2022.

 

 

.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCID. Nº 12/2024.