Nº 19 /Newsletter novetats comptables

oct. 21, 2022Sense categoria

NOVETATS COMPTABLES

 

 

Nacionals

 

 

Constitució de societats limitades amb un euro de capital social

Es redueix dels 3.000 euros actuals a 1 únic euro el capital per a la creació de societats mercantils.

Mentre el capital de les societats de responsabilitat limitada no aconsegueixi la xifra de tres mil euros, s’aplicaran les següents regles:

1a Haurà de destinar-se a reserva legal almenys el 20% del benefici fins que la suma d’aquesta reserva i el capital social aconsegueixi l’import de 3.000 euros.

2a En cas de liquidació, si el patrimoni de la societat fos insuficient per a atendre el pagament de les obligacions socials, els socis respondran de manera solidària per la diferència entre l’import de 3.000 euros i la xifra del capital subscrit

Art. 2. Llei 18/2022, de 28 de setembre. «BOE» núm. 234.

Enllaç: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15818

 

Internacionals


IASB. Update. Setembre 2022

Alguns dels temes tractats van ser:

. Examen posterior a l’aplicació de la NIIF 9. Classificació i mesurament.
. Instruments financers amb característiques de capital.
. Examen posterior a l’aplicació de la NIIF 15.
. Activitats regulades per tarifes.
. Mètode d’equitat

Enllaç: https://www.ifrs.org/news-and-events/updates/iasb/2022/iasb-update-september-2022/

 

EFRAG. Update. Setembre 2022

Síntesi dels debats tècnics i de les decisions adoptades durant el mes.

Enllaç: https://www.efrag.org/News/Public-383/EFRAG-Update-September-2022?AspxAutoDetectCookieSupport=1

 

RESOLUCIONS VINCULANTS D’INTERÈS

La consultant ha reduït la base imposable de l’Impost de societats en els anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 en concepte de reserva de capitalització i ha complert amb l’obligació prevista en la Llei de l’Impost de dotar la reserva corresponent.

Es planteja:

1a. A partir de quina data ha d’iniciar-se el còmput del termini dels 5 anys en què la reserva dotada és indisponible? A partir de la data de tancament de l’exercici en què s’ha reduït la base imposable de l’Impost o a partir de la data de l’assentament de dotació comptable d’aquesta reserva?

2a. En cas que l’entitat es dissolgués abans de transcórrer el període d’indisponiblitat de la reserva de capitalització de 5 anys, s’entendria incomplert el requisit d’indisponiblitat i haurien de regularitzar-se les quantitats indegudament reduïdes en la base imposable de l’Impost de societats?

3a. Com hauria de fer-se la regularització? Ha de fer-se un ajust positiu en la base imposable de l’exercici fiscal en què s’incompleixi el requisit o ha de fer-se una declaració substitutiva de l’Impost de societats del mateix exercici en què es va reduir anteriorment la base imposable?

(…)

1) Es planteja a partir de quina data ha d’iniciar-se el còmput del termini dels 5 anys d’indisponiblitat de la reserva dotada per l’import de la reducció.

L’article 25 de la LIS permet aplicar una reducció de la base imposable del 10% de l’import de l’increment dels fons propis existent en el període impositiu, en els termes i condicions establerts en aquest article.

En aquest sentit, el citat article estableix, entre altres requisits, la dotació d’una reserva per l’import de la reducció, que haurà de figurar en el balanç amb absoluta separació i títol apropiat i serà indisponible durant el termini de 5 anys des del tancament del període impositiu al qual correspongui la reducció.
Atès que segons l’escrit de consulta el període impositiu de l’entitat consultant coincideix amb l’any natural, el còmput del termini de 5 anys s’iniciarà a partir del 31 de desembre de l’exercici al qual correspongui la reducció.

(…)

Consulta Vinculant V0752-22.

Enllaç: https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0752-22

 

L’OPINIÓ DELS TRIBUNALS


Impost de societats. Reserva de capitalització. Consideració del compte/partit “Dividend actiu a compte”

A l’efecte del que es disposa en l’article 25.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, per a determinar l’increment dels fons propis no es tindran en compte com a fons propis a l’inici i al final del període impositiu els imports registrats en el compte “557. Dividend actiu a compte” del Pla General de Comptabilitat.

En el mateix sentit consulta vinculant de la Direcció General de Tributs V1952-21, de 21/06/2021. Unificació de criteri.

TEAC. Criteri 1 d’1 de la resolució: 00/00660/2022/00/00. 24/05/2022.

Enllaç: https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00660/2022/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d1%26tp%3dCONTABLE%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d

 

 

 

Barcelona, 21 d’octubre de 2022

 

 

.

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.