Circular num. 5 Model 347

febr. 11, 2020Sense categoria

Morera Asesores & Auditores

Núm. 5 / Febrer 2020

A continuació passem a informar-los en una taula les operacions més habituals en relació a la Declaració Anual d’Operacions amb terceres persones (Model 347).

 

 

 

AQUESTA OPERACIÓ ES DECLARA? DECLARACIÓ
Donatius, donacions, aportacions rebudes NO
Interessos bancaris de préstecs i de crèdits relacionats amb Béns Immobles (Hipoteques) NO
Interessos de préstecs no hipotecaris.. NO
Interessos de préstecs hipotecaris SI
Altres operacions amb entitats financeres

Només per les comissions per les quals s’emeti factura (amb IVA)

Factures amb retenció de l’1% (per a tots dos NO

Lloguer de Locals de Negocis

        Arrendador, factura sense retenció SI
        Arrendador, factura amb retenció NO
        Arrendatari, si practica retenció NO
        Arrendatari, si no practica retenció SI

Lloguer d’Habitatges (ús no turístic)

        Arrendador, persona física (no empresari) Mai
        Arrendador, empresari Quan s’emet factura
Lletres del Tresor, actius financers, valors mobiliaris, valors, etc. NO
Seguretat Social, Impostos, Retencions (IRPF) NO
Assegurances (Destinatari) NO
Despeses de Suplerts NO
Canàries, Ceuta i Melilla: Prestació de Serveis a clients SI
Professional que realitza funcions de cobrament per compte de tercers. A declarar partir de 300,51(en lloc de 3.005,06 euros)
Es considera efectiu un xec al portador? NO

Exportacions:

        Per la mercaderia. NO
        Per la prestació de serveis derivats de l’exportació SI
Quan s’informa l’exercici de meritació? Quan no corresponen a operacions del exercici declarat
Rebo una factura de l’exercici anterior, Quan haig d’informar aquesta operació? En el trimestre de l’any que s’ha rebut
Tinc una devolució de mercaderies que supera els 3.005,06 euros. S’ha de declarar, si l’import és negatiu? SI,

a partir de 2011 es prenen els valors absoluts (sense signe)

Què s’ha de declarar d’un contracte de arrendament financer? El total de la factura, IVA inclòs
Minoristes en recàrrec d’equivalència, quan han d’informar? Quan s’hagi identificat al client en les factures i s’hagi superat el límit anual de 3.005,06 euros
Els subjectes passius inscrits en REDEME, estaran obligats a presentar el model 347? NO
Subjectes passius obligats a presentar els seus registres mitjançant el Subministrament Immediat d’Informació de l’IVA (SII) NO

Compra d’un vehicle

        Afecte 100%  a l’activitat. SI
        Afecte 50%  a l’activitat SI, per la part afecta a l’activitat
S’han d’incloure en la declaració les bestretes de clients a proveïdors i altres creditors? SI
S’han d’incloure les operacions efectuades a títol gratuït? Els autoconsums interns, NO
S’ha de declarar un pagament en espècie? SI. Valorat a preu de mercat
S’inclouen els pagaments de dividends? NO
S’ha d’incloure l’import rebut per un Ajuntament per l’expropiació de terrenys? SI

Factures rebudes de les estacions de servei, a qui es declara?. Al titular de l’estació o a la companyia petroliera que apareix en la capçalera de la factura?

Estacions de servei que utilitzen el sistema de comissió de venda en nom propi L’adquirent ha de consignar el NIF de l’estació de servei
Estacions de servei que utilitzen el sistema de comissió de venda en nom aliè L’adquirent ha de consignar les dades de la companyia petroliera
Criteri per a la declaració de Subvencions Públiques. Han de declarar-se aquelles subvencions públiques rebudes sempre que:
a) No siguin reintegrables..
b) Que s’hagin percebut en relació amb l’activitat empresarial o professional.
c) I a més l’import anual procedent de cada Administració Pública supera els 3.005,06 euros..

 

Noticias relacionadas

ACCID Nº 12/2024

ACCID Nº 12/2024

Newsletter de les novetats comptables en col·laboració amb ACCIS. Nº 12/2024.